Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną mający zastosowanie do Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem strony: https://kosmetyki.akademiagabriel.pl

§ 1 Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://kosmetyki.akademiagabriel.pl, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego, który prowadzony jest przez DECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kaliszu, ul. Piwonicka 4 , NIP: 618 12 21 698 , REGON: 250623859.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

Konto Klienta (Konto) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta.

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kosmetyki.akademiagabriel.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

Strona – Usługodawca lub Klient;

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

Usługodawca – Deco sp. z o.o.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019, poz. 730 z późniejszymi zmianami);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2019, poz. 1495 z późniejszymi zmianami)

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Zamówienia składać mogą jedynie osoby zajmujące się zawodowo fryzjerstwem ( prowadzące salony fryzjerskie ; fryzjerstwo mobilne ; osoby pracujące zawodowo jako fryzjerzy).
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  • a). przedstawienie propozycji i oferty Sklepu,
  • b). możliwość składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  • a). system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  • b). skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • c). zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  • d). aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 4 Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu) i Sprzedawcy

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. W opisie towaru może być podana informacja o przewidywanym czasie dostarczenia towaru, który nie stanowi wiążącego terminu wydania towaru. Obowiązuje termin 30 dniowy od dnia zawarcia umowy Sprzedaży lub indywidualnie ustalony  z Konsumentem przez Sprzedawcę.

§ 5 Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, po uprzednim dokonaniu rejestracji w systemie.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Proces składania zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Po kliknięciu na pole „Płatność i dostawa” Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy, a następnie loguje się do Konta Klienta albo podaje dane w formularzu niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia (może podać dane jednorazowo albo dokonać Rejestracji). Kolejny krok podczas składania Zamówienia to weryfikacja dotychczasowych informacji oraz ostateczne złożenie Zamówienia.
 4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 5. Z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. W przypadku płatności  w formie „Przedpłaty”, brak wpłaty za złożone zamówienie w okresie do 48 godzin, od dnia złożenia zamówienia, powoduje jego anulowanie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem.

Zamówienia telefoniczne

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w dni robocze, za pośrednictwem telefonu, pod numerem infolinii 533 304 976, od 9:00 – 17:00, przy udziale konsultanta.
 2. Warunkiem połączenia z konsultantem jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, dostępnego na stronie https://kosmetyki.akademiagabriel.pl lub w siedzibie usługodawcy.
 3. Konsultant udziela Klientowi informacji o cenie towarów, którymi jest zainteresowany, weryfikuje ich dostępność, przedstawia podstawowe informacje o skutkach prawnych zawarcia umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając informacji w języku polskim.
 4. Klient wskazuje Konsultantowi nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, celem potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia.
 5. Konsultant weryfikuje kompletność złożonego przez Klienta zamówienia, wypowiadając następującą kwestię: „Potwierdzam złożenie zamówienia na wskazane Towary X za łączną cenę X zł oraz na ich dostawę pod wskazany adres X za cenę X zł. Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty łącznej ceny towarów i kosztu ich dostawy  w kwocie X zł U KURIERA LUB PO DOKONANIU WPŁATY NA KONTO SPÓŁKI DECO.”
 6. Klient potwierdza zamówienie, ma także możliwość złożenia zastrzeżeń, uzupełnienia zamówienia albo rezygnacji z realizacji zamówienia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełnienia zamówienia, konsultant powtarza etap weryfikacji kompletności złożonego zamówienia. Konsultant dokonuje rejestracji zamówienia w systemie sklepu.
 7. Opłatę za połączenie z numerem infolinii usługodawcy ponosi Klient. Koszt połączenia, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług (operatora), z którego korzysta Klient.

Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient może dokonywać zmian w złożonym Zamówieniu, do momentu rozpoczęcia procesu kompletowania przez Usługodawcę złożonego Zamówienia.
 2. Po przygotowaniu Zamówienia do wysyłki, Klient będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży na zasadach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
 3. Modyfikacji zamówienia można dokonać telefonicznie, na nr tel. wskazany na stronie internetowej Usługodawcy.
 4. Wprowadzane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rodzaju towaru (wymiany, rozszerzenia o kolejne rodzaje towaru)

§ 6 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo WYNOSZĄ 18 ZŁ  BRUTTO. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w chwili składania Zamówienia.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  • a). przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy, tj. 95 1160 2202 0000 0000 6065 4843 – przedpłata,
  • b). za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem) albo gotówką przy odbiorze osobistym Towaru w lokalu Usługodawcy,
 5. Przy zamówieniu telefonicznym klient ma możliwości płatności przelewem tradycyjnym, lub przy odbiorze towaru.
 6. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
 7. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem wskazanej w procesie składania Zamówienia firmy kurierskiej DPD.
 8. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, kurier zwróci przesyłkę Sprzedającemu. W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, wezwania do zapłaty.
 9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę.
 10. Wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  • a). uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • b). niekompletności przesyłki,
  • c). niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 2. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 3. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 4. Odbiór osobisty: W przypadku wskazania przez Klienta, w chwili składania zamówienia, że zamówiony Towar ma zostać odebrany w lokalu Usługodawcy, Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne 3 dni od daty otrzymania przez Klienta informacji dotyczącej gotowości Towaru do odbioru. Termin właściwy do odbioru osobistego Towaru może zostać ustalony indywidualnie pomiędzy Klientem a pracownikiem Usługodawcy (konsultantem).
 5. W przypadku gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, zgodnie z terminem ustalonym na podstawie § 6 ust. 14 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. O odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zawiadamia Klienta drogą elektroniczną.
 6. W sytuacji określonej w § 6 ust. 15 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy – KONSUMENCI

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 90 (dziewięćdziesiąt dni), przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów zapłacone przez Klienta przy zakupie Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku gdy Konsument zamówił kilka rzeczy i chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zwracając jedną lub kilka rzeczy ale nie wszystkie, wówczas nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów dostawy.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
  • a). o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • b). w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • c). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • d). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • e). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • f). w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 8 Niezgodność Towaru z umową (reklamacje) – KONSUMENCI

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonej przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży.
  W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • a). nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • b). nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór,
  • c). nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • d). została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy : Deco sp. z o.o., ul. Piwonicka 4, 62 – 800 Kalisz lub pocztą e-mail na adres: kosmetykideco@gmail.com
 4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
  • a). żądać wymiany towaru na wolny od wad
  • b). złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 5. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe aby wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. W przypadku gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta ale na koszt Sprzedawcy.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
 12. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem 1 miesiąca od stwierdzenia wady Towaru, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, jednakże w przypadku gdy Kupujący będący konsumentem zdecydował się skorzystać z uprawień wynikających z rękojmi – termin na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni..
 14. Konsument może wskazać sposób, w jaki chce zostać poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku braku wskazania przez konsumenta sposobu powiadomienia, sposób ten wybiera Sprzedawca, według własnego uznania. Sprzedawca może poinformować Konsumenta:
  • a). pisemnie na adres reklamującego
  • b). drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email,
  • c). wiadomością sms na numer podany przez reklamującego.
 15. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  • a). Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  • b). Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
  • c). Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 16. Usługodawca nie jest producentem sprzedawanych Towarów. Producent może udzielić gwarancji jakości Towaru. Warunki oraz okres gwarancji wskazane są w oświadczeniu gwarancyjnym Producenta.

§ 9 Przedsiębiorca jako Kupujący

Odstąpienie od umowy.

W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, nie ma on możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu treści art. 395 Kodeksu Cywilnego.

Rękojmia

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10 Gwarancja

Towary sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta (gwaranta).  Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).

Klient może wybrać czy wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy czy uprawnienia wynikające z gwarancji.

Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – reklamując Towar bezpośrednio u gwaranta.

Klient w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z dokumentu gwarancyjnego powinien zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

§ 11 Pozostałe prawa i obowiązki

Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej oraz za 30 dniowym wypowiedzeniem.

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

§ 12 Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution). Do pozasądowego rozstrzygania sporów przygotowana została Platforma ORD dostępna pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 2. Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:
  • a). zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy), oraz wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038
 4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • a). Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • b). wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • c). powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 14 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych jest Deco sp. z o.o.
 3. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu z wyłączeniem przeglądania treści sklepu (w takim przypadku podanie danych nie jest konieczne). Klient zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług w ramach Sklepu.
 5. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie.
 7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności.

§ 15 Postanowienia końcowe

Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu, w szczególności w zakresie Zamówień, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: Deco sp. z o.o., ul. Piwonicka 4, 62 – 800 Kalisz, e-mail: kosmetykideco@gmail.com lub pod numerem telefonu: 533 304 976.